753 37 Uppsala, Sweden
076-2007000

Personuppgiftspolicy

Information om behandling av personuppgifter i företagsregistret OEB2B


Personuppgiftsansvarig
Onliner Europe AB (nedan ”Onliner”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i företagsegistret OEB2B. Se kontaktuppgifter mm nedan.
 

Ändamål och rättslig grund
Ändamålet med Onliners behandling är att tillhandahålla tjänster för marknadsföringsändamål (adressurval) men även för att uppdatera kundregister (verifiering och kontroll) för våra kunder. Onliner stöder sin behandling på en intresseavvägning.  I korthet kan man säga att det kommersiella intresset väger tyngre än den registrerades intresse av att få ha sina personuppgifter ifred. Intresset av att marknadsföra sina produkter och tjänster är ett sådant berättigat intresse som enligt GDPR ger rätt att behandla personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. I den registrerades intresse ligger att få direktmarknadsföring från andra företag som är relevanta för hans/hennes yrkesroll.

Kategorier av personuppgifter
De kategorier av personuppgifter som Bisnode behandlar är kontaktuppgifter (namn, befattning, e-postadress).

Källor
Grunden för OEB2B kommer från SCB. Vidare uppdateras OEB2B med uppgifter från Bolagsverket där bl a företrädare i styrelser inhämtas. I övrigt inhämtas uppgifter om befattningshavare vi telefon och digitala utskick.

Kategorier av mottagare
Personuppgifterna lämnas ut till Onliners kunder, dvs företag och andra organisationer som har behov av att marknadsföra sina produkter och tjänster till företag och beslutsfattare på dessa företag. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till andra återförsäljare. Dessutom anlitar vi i vissa fall underleverantörer för att sköta utveckling och drift våra system.

Underleverantörer, lagring och överföring
Onliner använder sig av underleverantörer (personuppgiftsbiträden), t ex Onliners driftleverantör eller CRM-systemleverantör, som kan komma att behandla dina personuppgifter för Onliners räkning.

Lagring eller annan behandling sker endast inom EU. Om överföring sker till tredje land har Onliner säkrat upp överföringen och behandlingen med lämpliga säkerhetsåtgärder.

Uppdatering av OEB2B sker löpande. Onliner sparar personuppgifterna så länge personuppgifterna är aktuella och i enlighet med vår gallringspolicy. Dessutom lagrar vi historiska personuppgifter där syftet är att uppdatera våra kunders kundregister, dvs för att hjälpa våra kunder ta bort inaktuella uppgifter.

Dina rättigheter
Bisnode ansvarar för att behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Mer om dina rättigheter kan du läsa om på vår hemsida. Vill du utöva någon av dina rättigheter vänligen kontakta oss på epost: gdpr@oeb2b.com

Kontaktuppgifter:

Onliner Europe AB
Org.nr 556625-9866
19331  Sigtuna

Onliners DPO (Dataskyddsombud)
E-post: gdpr@oeb2b.com